ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА    / актуализиран/
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ – 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА І СРОК 2018-2019
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАС НА КЛАСА-ІСРОК 2018-2019
Отчет за полугодието на 2018г.

БЮДЖЕТ ЗА 2018г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018- 2019 ГОДИНА
Училищни учебни планове-10а,10б и 10в клас-уч.2018-2019
8а – нов учебен план
VIIIб- НОВ
VIIIв
Училищни учебни планове-Стари
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
Дневно разписание
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА
  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020Г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
Процедура по създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ПГОТ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН И ОХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
 
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ПГОТ „Св.Иван Рилски“ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
 EДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *