ДОКУМЕНТИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Бюджет за 2022 година
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ЗА УЧEБНАТА 2022/2023 г.
Prilojenie 2_dargavni_2022_2023
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ІІ СРОК НА 2021/2022г.
ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2021/ 2022 г.
Правила квалификация 21-22
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
План за квалиф.дейност-21-22 (1)
Бюджет за 2021 година
отчет за 4-то тримесечие на 2021г.
отчет за 3-то тримесечие на 2021г.
отчет за 2-ро тримесечие на 2021г.

отчет за 1-во тримесечие на 2021г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Стратегия за развитие на училището
2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021г.
3. Училищни учебни планове
4. Условията и реда за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение
5. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021г.
6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
9. Утвърден бюджет, тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението му
отчет за 4-то тримесечие на 2020г.
10. ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020-2021г.
11. Съобщение за дата, място и начален час на изпитите в процеса на обучение, както и срока и мястото на оповестяване на резултатите
http://pgotpernik.com/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0/
12. Училищен план-прием

13. Утвърден държавен план-прием
14. График за консултиране по учебни предмети
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ І СРОК НА 2020/2021г.
15.  Съобщение за събранието или за срещите на обществения съвет
16. Отчет за дейността на обществения съвет
17. ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА І СРОК НА 2020/2021 г.
18. Информация във връзка с Covid 19

19. Административни услуги 

http://pgotpernik.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ І СРОК НА 2020/2021 г.
ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за консултации на учителите през ІІ срок на 2019/2020
График за допълнителен час на класа през ІІ срок на 2019/2020
Седмично разписание за ІІ срок 2019/2020
седмично разписание- Първи срок 2019/2020
правилник-вътрешен трудов ред 2019/2020
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 8, 9 и 10 клас
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА І СРОК 2019/2020
Отчет за  ІV-то тримесечие-2019
Отчет за 9-месечие-2019
Отчет за 6-месечие-2019
Отчет за 3-месечие-2019
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ И УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ – 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА    / актуализиран/
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ – 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА І СРОК 2018-2019
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАС НА КЛАСА-ІСРОК 2018-2019
Отчет за полугодието на 2018г.
БЮДЖЕТ ЗА 2018г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018- 2019 ГОДИНА
Училищни учебни планове-10а,10б и 10в клас-уч.2018-2019
8а – нов учебен план
VIIIб- НОВ
VIIIв
Училищни учебни планове-Стари
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
Дневно разписание
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА
  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020Г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ПГОТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. ПЕРНИК
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
Процедура по създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ПГОТ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
 
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
 EДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *