КОЛЕКТИВ

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО:

 Директор : Вяра Димитрова

Образование: СУ “ Св.Климент Охридски“ – София 
специалност Философия, ОКС – магистър,
ПКС: Философ, Учител по философските дисциплини – Философия, Логика, Етика, Естетика
Философия на преподаване:
1.         Всеки ученик има силни и слаби страни. Моята задача е да уважавам и поощрявам индивидуалните му възможности, да направя така, че да разкрия онзи пълен потенциал, който е заложен категорично във всяко дете.
2.         Ценя активността на учениците. Поощрявам свободата на мислене и идеите, държа на дисциплината, зачитането на другия, възможността за избор и поемането на отговорности.
3.         Смятам училището за мястото, където чрез свободно изразяване на позиция, диалог и участие в живота на общността, младите хора се подготвят за активни граждани.
 ЗДУД: инж. СТАНИСЛАВА ЕФТОВА
S.Eftova
Помощник – директор по учебна дейност
Образование:
ХТМУ – София Магистър. Инженер по специалността „Енергийна и екологична ефективност в металургията”
Професионален опит: Учител по общотехнически и специални учебни предмети
Квалификация:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Следдипломна квалификация: Учител по химия
Четвърта професионално – квалификационна степен
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ: инж. БОЯНКА АТАНАСОВА
Ръководител на направление ИКТ
Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София – учител по информатика и ИТ
Технически университет – гр.София  – магистър по текстилна техника
 Професионален опит: Учител по облекло, Учител по информационни технологии.
Научни интереси:
Методика на обучението по информационни технологии.
Интегриране на облачните технологии в учебния процес.
Проектно-ориентирано обучение.
Kвалификация: 
Втора професионално-квалификационна степен
„Специализация по нови образователни технологии в обучението по технически и технологични дисциплини“
Участие в български и международни проекти:
·  Game Literacy and Learning:  – 2020 – 2021г. /ПАРТНЬОРИ: ТУРЦИЯ, СЛОВАКИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И РУМЪНИЯ/
„INNOVATIVE EDUCATION WITH HARMONY OF THE ART SCIENCE AND TEHNOLOGY“ – 2019/2020 – ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
 – «ТВОЯТ ЧАС»
 – «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
 – „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”
 – „КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛНО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“  ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”- РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

„COMENIUS REGIO“ KEY COMPETENCIES PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT .

Награди:
Почетен плакет за всеотдаен учителски труд и принос в образователното дело
 ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА –преподавател по български език и литература
Образование:
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – град София – Славянска филология Магистър по славистика /словашки език и литература/ и българистика /български език и литература/
Придобита професионална квалификация „Учител по български език и литература в средните училища“ – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – град София
Пета професионално-квалификационна степен
Протоколчик на Педагогическия съвет, на МО „Общообразователни дисциплини“ и на МО „Класни ръководители“
 СВЕТЛАНА БОГОМИЛОВА – преподавател по английски език
 
Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по специалността „ Маркетинг”
СУ „ Свети Климент Охридски” – гр. София, специалност „ Английски език и литература”
Професионален опит:
Преподавател по английски език
Старши учител
Пета професионално – квалификационна степен
ДАНИЕЛА КОСТОВА – преподавател по английски и френски език
Образование:ЮЗУ Благоевград – магистър
Старши учител по английски език
Придобита професионална квалификация учител по френски език и литература
ДИАНА СТОИМЕНОВА – преподавател по английски език
Образование: Английска филология
Учител по френски език и литература, образователно-квалификационна степен- бакалавър. Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (от 2013 до 2017)
Придобита професионална квалификация учител по английски език Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (От 2014 до 2017)
Професионален опит: Превод и съвременна англоезична литература, образователно-квалификационна степен- магистър Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (2017-2018)
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА – преподавател по английски език
Английска филология, образователно-квалификационна степен- бакалавър. Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (от 2013 до 2017)
ИВА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА – преподавател по физика и астрономия
Образование: Машинен инженер
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА –  преподавател по география и икономика
Образование:
СУ „Климент Охридски“ – Бакалавър
Професионален опит:
Учител по история и география
ТАНЯ ТОДОРОВА –  преподавател по История
6
Образование:
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по история и цивилизация и преподавател в средните училища
Професионален опит:
Старши учител по история и цивилизация
Член на училищното настоятелство
Квалификация:
Курс на обучение: „Права на малцинствата, стереотипизация и политика на толерантност”
Пета професионално – квалификационна степен
 ЕМИЛ СТОИЛОВ –  Старши учител по физическо възпитание и спорт.
E.Стоилов
Образование:
НСА“Васил Левски“-град София. Магистър по физическо възпитание и спорт. Втора специалност – треньор по футбол.
Професионален опит:
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Квалификация:
Четвърта професионално – квалификационна степен
Награди:
Два пъти носител на диплом от кмета на Община Перник
 УЧИТЕЛИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ХРАНЕНЕ“ :
Инж.Росица Димитрова Атанасова-старши учител в направление „Хранене“
po7
Образование:
Университет по хранителни технологии-гр.Пловдив. Магистър по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Професионален опит:
Старши учител в направление „Хранене”
Квалификация:
Технически университет – София .Следдипломна квалификация по педагогическа правоспособност
Пета професионално – квалификационна степен
Награди:
Диплом за всеотдаен учителски труд и личен принос в образователното дело
АДЕЛИНА ВЕНЧЕВА – старши учител по хранене и туризъм
АДЕЛИНА ВЕНЧЕВА
  Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“- Благоевград . Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Професионален опит:
Старши учител по теория и практика в направление „Хранене и туризъм”
Квалификация:
Следдипломна квалификация по учителска правоспособност
инж. ЛЮБКА АСЕНОВА
Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив. Магистър по обществено хранене
Професионален опит:
Главен учител
Учител по теория и практика от професионалното направление
Член на училищното настоятелство
Участва в разработката на проекти по европейски и национални програми
Квалификация:
Следдипломна квалификация за педагогическа правоспособност
Награди:
Грамота за всеотдаен учителски труд и принос в образователното дело
МАРИАНА ДОЙЧИНОВА
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград. Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Професионален опит:
Старши учител по теория и практика в професионалното направление
Член на училищното настоятелство
Квалификация:
Следдипломна квалификация за учителска правоспособност
Виолета Любенова
Учител по теория и практика в професионалното направление
Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив. Магистър по обществено хранене
Професионален опит:
Учител, теоретично обучение
допълнителна професионална подготовка по специалността Хранене и туризъм
Председател на методическо обединение „Хранене”
Петя Тодорова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
ПУ”Паисий Хилендарски” – Псхология;
Специална педагогика в СУ „Климент Охридски“
Професионален опит:
Ресурсен учител от 2022
Оля Богомилова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
Дипломиран студент в ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград.
Професионален опит:
Ресурсен учител от 2019 година

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *