КОЛЕКТИВ

 ДИРЕКТОР: ВЯРА ДИМИТРОВА

Образование: СУ “ Св.Климент Охридски“ – София 
специалност Философия, ОКС – магистър,
ПКС: Философ, Учител по философските дисциплини – Философия, Логика, Етика, Естетика
viara.dimitrova@edu.mon.bg
 ЗДУД: инж. СТАНИСЛАВА ЕФТОВА
S.Eftova
Образование:
ХТМУ – София Магистър. Инженер по специалността: „Енергийна и екологична ефективност в металургията”
Учител по общотехнически и специални учебни предмети
Квалификация:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Следдипломна квалификация: Учител по химия
Четвърта професионално – квалификационна степен
 stanislava.eftova@edu.mon.bg
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ: инж. БОЯНКА АТАНАСОВА
Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр.Благоевград – СДК учител по Математика -2023
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София – СДК учител по информатика и ИТ-2008
Технически университет – гр.София  – магистър по текстилна техника -1991
Kвалификация: Втора професионално-квалификационна степен
boyanka.iv.atanasova@edu.mon.bg
 ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА – преподавател по Български език и литература
Образование:
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – град София – Славянска филология Магистър по славистика /словашки език и литература/ и българистика /български език и литература/
Придобита професионална квалификация „Учител по български език и литература в средните училища“ – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – град София
Пета професионално-квалификационна степен desislava.iv.aleksandrova@edu.mon.bg
АЛЕКСАНДРИНА СТОЙНЕВА – преподавател по Български език и литература
Образование: Славянска филология
ЮЗУ „Неофит Рилски“
aleksandrina.ge.stoineva@edu.mon.bg
СВЕТЛАНА БОГОМИЛОВА – преподавател по Английски език
Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по специалността „ Маркетинг”
СУ „ Свети Климент Охридски” – гр. София, специалност „ Английски език и литература”
Старши учител по английски език
Пета професионално – квалификационна степен“
svetlana.kirilova@edu.mon.bg
ДАНИЕЛА КОСТОВА – преподавател по Английски и Френски език
Образование:
ЮЗУ Благоевград – магистър
Старши учител по английски език
Придобита професионална квалификация учител по френски език и литература
daniela.iv.kostova2@edu.mon.bg
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА – преподавател по Английски език
Образование:
Английска филология, образователно-квалификационна степен- бакалавър. Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (от 2013 до 2017)
lilia.ge.dimitrova@edu.mon.bg
СНЕЖАНКА РОМАНОВА КИРЯЗОВА – преподавател по Математика
Образование:
snezhanka.kiryazova@edu.mon.bg
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА –  преподавател по География и икономика
Образование:
СУ „Климент Охридски“ – Бакалавър
Учител по история и география
aleksandra.s.yordanova@edu.mon.bg
ТАНЯ ТОДОРОВА –  преподавател по История

Образование:
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по история и цивилизация и преподавател в средните училища
Старши учител по история и цивилизация
Четвърта професионално – квалификационна степен
tanya.to.stoyanova@edu.mon.bg
ЕМИЛ СТОИЛОВ – преподавател по Физическо възпитание и спорт
Образование:
НСА“Васил Левски“-град София. Магистър по физическо възпитание и спорт. Втора специалност – треньор по футбол.
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Четвърта професионално – квалификационна степен
e-mail: emil.iv.stoilov@edu.mon.bg
ЛИЛИЯ РОМАНОВА – лектор – преподавател по Рекламна графика
Образование:
lilia.romanova@edu.mon.bg
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА – лектор-преподавател по Изобразително изкуство
Образование:
gabriela.dimitrova@edu.mon.bg
УЧИТЕЛИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ХРАНЕНЕ“ :
инж. ЛЮБКА АСЕНОВА
Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив. Магистър по обществено хранене
Старши учител по теория и практика от професионалното направление
Следдипломна квалификация за педагогическа правоспособност
Пета професионално-квалификационна степен
lyubka.asenova@edu.mon.bg
АДЕЛИНА ВЕНЧЕВА – старши учител по хранене и туризъм
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“- Благоевград . Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Старши учител по теория и практика в направление „Хранене и туризъм”
Следдипломна квалификация по учителска правоспособност
adelina.vencheva@edu.mon.bg
МАРИАНА ДОЙЧИНОВА
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград. Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Старши учител по теория и практика в професионалното направление
Следдипломна квалификация за учителска правоспособност
Пета професионално-квалификационна степен
 mariana.doychinova@edu.mon.bg
инж. ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА
Образование:
Висше образование: степен Бакалавър, Университет ВИХВП – Пловдив
специалност Технология на храните, специализация : технология на зърнени, фуражни, хлебни и сладкарски изделия ( ТЗФХСИ)
квалификация: инженер по технология на храните,
Следдипломна квалификация: Туризъм и хранене от УХТ – Пловдив
Следдипломна квалификация: Контрол на качеството на храните и напитките от УХТ – Пловдив
email: violeta.lyubenova@edu.mon.bg
Петя Тодорова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
 Магистратури: Психология – ПУ “ Паисий Хилендарски“, Макроикономика УЧР- ПУ “ Паисий Хилендарски“, Предучилищна педагогика – ВПИ – Благоевград; Специализации:  Специална педагогика – СУ “ Св. Климент Охридски“, Извънучилищна педагогика –  СУ “ Св. Климент Охридски“, Педагогика за преподаване на икономически дисциплини;  II-ро ПКС.
e-mail: petya.i.todorova@edu.mon.bg
Оля Богомилова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград – специална педагогика
olya.bogomilova@edu.mon.bg
ЕЛКА ЖИВКОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Образование:
УННС СОФИЯ , Икономика и управление на селското стопанство
elka.zhivkova@edu.mon.bg
ДАНИЕЛА ЕВГЕНИЕВА  – касиер-домакин
Образование: Средно общо
daniela.evgenieva@edu.mon.bg
ПЕТЯ ОЛЕВА – ЗАТС
Образование:
Техникум по строителство – град Благоевград, геодезия
petia.oleva@edu.mon.bg
ЕМАНУЕЛА РАНГЕЛОВА-ВАСИЛИВА – Технически изпълнител
Образование: ЮЗУ Благоевград – Весше -бакалавър
Начална училищна педагогика и английски език
emanuela.rangelova@edu.mon.bg
АНЕЛИЯ ИВАНОВА – чистач-хигиенист
Образование: продавач-консултант
anelia.yo.ivanova@edu.mon.bg
АННА ХРИСТОВА – чистач-хигиенист
Образование: електромонтьор по енергиен монтаж
anna.k.hristova@edu.mon.bg
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ – работник – подръжка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *