КОЛЕКТИВ

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО:
 Директор : инж. МАРИЯ ГЕРЧЕВА-АНТОВА
инж.МАРИЯ ГЕРЧЕВА-АНТОВА
 Образование:
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Магистър „Публична администрация”
Висш химикотехнологичен институт – гр. София. Магистър „Металургия на черните метали”
Висш химикотехнологичен институт – гр. София. Магистър „Педагогика”
Професионален опит:
Директор – Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” – гр. Перник.
Помощник – директор – Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” гр. Перник.
Началник – отдел – Министерство на образованието и науката.
Експерт по професионално образование – Регионален инспекторат по образованието – гр. Перник.
Научен сътрудник първа степен – Институт за тежко машиностроене – гр. Радомир.
Учител – Техникум по химични технологии Мария Кюри –гр.Перник.
Квалификация:
Втора професионално – квалификационна степен по Управление на образованието – СУ „Св. Кл. Охридски”
Едногодишна специализация по Управление на образованието – СУ „Св. Кл. Охридски”
Сертификати за професионалното образование и обучение в Германия, Великобритания, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Австрия, Белгия и др.
Сертификати за владеене на английски език
Професионални интереси:
Управление на национални и европейски образователни проекти – Ръководител на проекти за изграждане на 2 модерни учебни кухни, 4 съвременни компютърни кабинета, 16 клуба за извънкласни дейности, обновяване сградата на учебния корпус на ПГОТ „Св. Ив. Рилски”.
Управление на качеството на професионалното образование – ръководи изграждането на вътрешна система за осигуряване качество на професионалното образование в ПГОТ „Св. Ив. Рилски”.
 ЗДУД: Райна Василева
Заместник директор учебна дейност
Образование: Магистър – Софийски университет „Св. Климент Охридски” –
гр. София – специалист по БЕЛ и преподавател в седните училища
 Квалификация: “ Дефектология“
Пета професионално-квалификационна степен
 ЗДУПД: инж. СТАНИСЛАВА ЕФТОВА
S.Eftova
Помощник – директор по учебно – производствена дейност
Образование:
ХТМУ – София Магистър. Инженер по специалността „Енергийна и екологична ефективност в металургията”
Професионален опит: Учител по общотехнически и специални учебни предмети
Квалификация:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Следдипломна квалификация: Учител по химия
Четвърта професионално – квалификационна степен
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ: инж. БОЯНКА АТАНАСОВА
Ръководител на направление ИКТ
Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София – учител по информатика и ИТ
Технически университет – гр.София  – магистър по текстилна техника
 Професионален опит: Учител по облекло, Учител по информационни технологии.
 Научни интереси:
Методика на обучението по информационни технологии.
Интегриране на облачните технологии в учебния процес.
Проектно-ориентирано обучение.
Kвалификация:
„Специализация по нови образователни технологии в обучението по технически и технологични дисциплини“
Втора професионално-квалификационна степен
Участие в български и международни проекти:
·       Game Literacy and Learning:  – 2020 – 2021г. /ПАРТНЬОРИ: ТУРЦИЯ, СЛОВАКИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И РУМЪНИЯ/
„INNOVATIVE EDUCATION WITH HARMONY OF THE ART SCIENCE AND TEHNOLOGY“ – 2019/2020 – ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
 – «ТВОЯТ ЧАС»
 – «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
 – „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”
 – „КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛНО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“  ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”- РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

„COMENIUS REGIO“ KEY COMPETENCIES PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT .

Награди:
Почетен плакет за всеотдаен учителски труд и принос в образователното дело
 ВАЛЕНТИН ВАРАДИНОВ – преподавател по български език и литература
ВАРАДИНОВ
Образование:
Софийски университет „Св. Кл. Охридски” Магистър по български език и литература и преподавател в средните училища.
Професионален опит:
Старши учител по български език и литература.
Член на училищното настоятелство.
Награди:
Почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката
Първа награда на Българската асоциация на регионалните медии за актуален коментар
Обществено хоби:
Журналистика. Води публицистична рубрика във вестник ,,Съперник”
Председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания в Общинския съвет – Перник 2013- 2015.
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА –преподавател по български език и литература
Образование:
ЮЗУ Благоевград – магистър
учител по Български език и литература в средните училища
Пета професионално – квалификационна степен
Председател на Методическото обединение по хуманитарни дисциплини.
 СВЕТЛАНА БОГОМИЛОВА – преподавател по английски език
 
Образование:
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по специалността „ Маркетинг”
СУ „ Свети Климент Охридски” – гр. София, специалност „ Английски език и литература”
Професионален опит:
Преподавател по английски език
Старши учител
Пета професионално – квалификационна степен
ДАНИЕЛА КОСТОВА – преподавател по английски и френски език
Образование:ЮЗУ Благоевград – магистър
Старши учител по английски език
Придобита професионална квалификация учител по френски език и литература
ДИАНА СТОИМЕНОВА – преподавател по английски език
Образование: Английска филология
Учител по френски език и литература, образователно-квалификационна степен- бакалавър. Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (от 2013 до 2017)
Придобита професионална квалификация учител по английски език Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (От 2014 до 2017)
Професионален опит: Превод и съвременна англоезична литература, образователно-квалификационна степен- магистър Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (2017-2018)
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА – преподавател по английски език
Английска филология, образователно-квалификационна степен- бакалавър. Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград (от 2013 до 2017)
ЕМИЛИЯ СЪРБЕВА –  преподавател по математика
es
Образование:
СУ ,,Св. Кл.Охридски” – магистър по математика
Професионален опит:
Старши учител
Член на училищното настоятелство
ИВА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА – преподавател по физика и астрономия
Образование: Машинен инженер
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА –  преподавател по география и икономика
Образование:
СУ „Климент Охридски“ – Бакалавър
Професионален опит:
Учител по история и география
ТАНЯ ТОДОРОВА –  преподавател по История
6
Образование:
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Магистър по история и цивилизация и преподавател в средните училища
Професионален опит:
Старши учител по история и цивилизация
Член на училищното настоятелство
Квалификация:
Курс на обучение: „Права на малцинствата, стереотипизация и политика на толерантност”
Пета професионално – квалификационна степен
 Соня Иванова – преподавател по биология и здравно образование
Образование: ШУ Шумен – Магистър по География и Биология
Професионален опит:
Учител по биология и здравно образование
Втора специалност – Химия и опазване на околната среда
ЕМИЛ СТОИЛОВ –  Старши учител по физическо възпитание и спорт.
E.Стоилов
Образование:
НСА“Васил Левски“-град София. Магистър по физическо възпитание и спорт. Втора специалност – треньор по футбол.
Професионален опит:
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Квалификация:
Четвърта професионално – квалификационна степен
Награди:
Два пъти носител на диплом от кмета на Община Перник
 УЧИТЕЛИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ХРАНЕНЕ“ :
Инж.Росица Димитрова Атанасова-старши учител в направление „Хранене“
po7
Образование:
Университет по хранителни технологии-гр.Пловдив. Магистър по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Професионален опит:
Старши учител в направление „Хранене”
Квалификация:
Технически университет – София .Следдипломна квалификация по педагогическа правоспособност
Пета професионално – квалификационна степен
Награди:
Диплом за всеотдаен учителски труд и личен принос в образователното дело
 Инж. Лидия Георгиева Лозанова-старши учител в направление „Хранене“
Lidia (1)
Образование:
 Университет по хранителни технологии – гр Пловдив. Магистър по ресторантьорство
Професионален опит:

Старши учител в направление „Хранене”

Член на училищното настоятелство

Квалификация:

Следдипломна квалификация по педагогическа правоспособност

Пета професионално – квалификационна степен
АДЕЛИНА ВЕНЧЕВА – старши учител по хранене и туризъм
АДЕЛИНА ВЕНЧЕВА
  Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“- Благоевград . Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Професионален опит:
Старши учител по теория и практика в направление „Хранене и туризъм”
Квалификация:
Следдипломна квалификация по учителска правоспособност
инж. ЛЮБКА АСЕНОВА
Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив. Магистър по обществено хранене
Професионален опит:
Главен учител
Учител по теория и практика от професионалното направление
Член на училищното настоятелство
Участва в разработката на проекти по европейски и национални програми
Квалификация:
Следдипломна квалификация за педагогическа правоспособност
Награди:
Грамота за всеотдаен учителски труд и принос в образователното дело
МАРИАНА ДОЙЧИНОВА
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград. Бакалавър по хранителна промишленост и туризъм
Професионален опит:
Старши учител по теория и практика в професионалното направление
Член на училищното настоятелство
Квалификация:
Следдипломна квалификация за учителска правоспособност
Виолета Любенова
Учител по теория и практика в професионалното направление
Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив. Магистър по обществено хранене
Професионален опит:
Учител, теоретично обучение
допълнителна професионална подготовка по специалността Хранене и туризъм
Председател на методическо обединение „Хранене”
Симона Варадинова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград.
Професионален опит:
Ресурсен учител от 2018 година
Оля Богомилова – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Образование:
Студент 4 курс в ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград.
Професионален опит:
Ресурсен учител от 2019 година

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *