график за ДИ по професията 2023/2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за
придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията.

В тази връзка моделите за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование са, както следва:

вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.
Моделите имат за цел да представят систематизирано и достатъчно начините на провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.

2021/2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І-ВА, ІІ-РА И ІІІ-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ