Проект – “ Развитие на компетенциите на учителите за ефективна работа с ученици с проблемно поведение“( “Developing teachers competences to work effectively with students with behavioral problems”)

Целта на проекта е обмен на опит и добри практики между учители от Хърватска, Турция, Латвия и България да обменят опит и добри практики при работа с ученици със специални образователни потребности и ученици с проблемно поведение.

Проект “Развитие на компетенциите на учителите за ефективна работа с ученици с проблемно поведение“. Целта на проекта е обмен на опит и добри практики между учители от Хърватска, Турция, Латвия и България при работа с ученици с проблемно поведение.Това са деца в риск- хиперактивни, с нисък социален статус, сираци, от малцинствени групи, деца със специални образователни потребности. Тези ученици изискват засилена индивидуална работа, по-специфични методи за комуникация и обучение. При посещението си в Латвия всяка страна представи труден случай за работа с деца с проблемно поведение и получи препоръки от другите училища как да продължи работата с това дете. На следващите две срещи в Турция и Хърватска ще се проследи дали тези нови методи са ефективни, а на срещата в България през месец ноември ще бъдат обобщени резултатите.