членове на ОС

Съгласно Заповед № РД-12 364 от 08.12.2022г. на директора на ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – град Перник се определя:
І. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА 2022/2023
 1. Анита Николаева Захариева
 2.  Виолина Венциславова Аврамова
 3. Милена Райкова Петрова
 4. Спаска Тонева – Старши експерт по приобщаващо образование в РУО – представител на финансиращия орган в обществения съвет
  /съгласно заповед РД-04112/02.11.2022г. на РУО Перник/
 5. Таня Иванова Бегова – регионален координатор на „КРИБ Перник“, представител на работодателите
С протокол №1/08.12.2022 от проведено заседание на обществения съвет към ПГОТ „Свети Иван Рилски“ с пълно единодушие за председател на ОС е избрана г-жа Милена Райкова Петрова
ІІ. Резервни членове на Обществения съвет:
 1. Дафинка Димитрова Стаменова
 2. Нели Йорданова Стоянова-Папазова
 3. Анелия Тодорова Стоилова
 4. Габриела Иванова Стоева- Старши експерт по организация на средното образование – определена от РУО като резервен член на ОС /съгласно заповед РД-04112/02.11.2022г. на РУО Перник/
 5. Кирил Кирилов – член на УС на „КРИБ Перник“
ІІІ. С право на съвещателен глас в заседанията на Oбществения съвет към училището и съгласно протокол вх.№ УД-39-361от 10.11.2022г. от проведено събрание на ученически съвет, е избранаученичката
 Калина Петрова Ивайлова от VІІІ а клас