УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ /ТРЕТИ/ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС – ПРИЛОЖЕНИЕ 2.15

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС – ПРИЛОЖЕНИЕ 2.16

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ХІ КЛАС

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА – ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПК