ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ – 2021