ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ – 2021

Бенефициент – Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

 Основната дейност по които ще работи ПГОТ „Св. Иван Рилски“ е:
Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

По проекта са раздадени за ползване от учениците 21 бр. лаптопи, както и 8 бр. за ползване от учители.