Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ – 2022г.

https://upraktiki.mon.bg/

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage

2022/2023г.
08.02.2023г.
През учебната 2022/ 2023 година ПГОТ „Св. Иван Рилски“, град Перник, за втора година се включи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Избрана бе комисия, която съгласно Указанията за изпълнение на дейностите на проекта изготви критерии за подбор на учениците.  На 09 януари 2023 г.  23 ученици от X, XI и XIIклас започнаха практическото си обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“
В проекта участват ученици от :
  • 10 клас – специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и специалност: „Кетъринг“,
  • 11клас – специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” и специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”
  • 12 клас – специалност: „Производство на хляб и хлебни изделия“
Учениците се адаптират бързо на работното място и след полезните съвети от страна на наставниците изпълняват с желание поставените им задачи. Основната цел е учениците да имат възможност за достъп до обучение в реална работна среда и да приложат на практика придобитите знания и умения, както и повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Партньори на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ в проекта са: “ Ладимекс – Л” ООД – р-т “СТРУМА” ; „Европа-Р” ЕООД – р-т” ЕВРОПА” и ЕТ „Николай Кьосев- Зарина 95” – “ПЕКАРНА ЗАРИНА 95”
Наблюдаващи учители от ПГОТ „Св. Иван Рилски“, са инж. Виолета Любенова и Мариана Дойчинова

И през учебната 2022/2023 година продължава работата ни по проект „Ученически практики – 2“ . В проекта участват двама учители и двадесет и три ученици.

2021/2022г.

27 ученици от ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – Перник приключиха успешно участието си в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В рамките на проекта учениците от ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – Перник, проведоха практическо обучение на реално работно място с продължителност 240 часа. Те бяха напътствани, подпомагани и ръководени от наставниците си в работодателските организации-партньори като изпълняваха възложените им задачи в реална работна среда.

Всички ученици, приключили успешно практиката си, получиха удостоверение за участие.

СНИМКИ ОТ ВРЪЧВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА
ПО УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ -ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА

СНИМКИ ОТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – СНИМКИ

През учебната 2021/2022 ПГОТ Свети Иван Рилски” – гр.Перник се включи в проект BG05M20P001-2.015-0001 Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Специфичните цели на проекта са: осигуряване на допълнителни възможности 2за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В проекта участват двама учители и двадесет и осем ученици от десети, единайсти и дванайсти клас по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Участниците в стартиралите практики се обучават в следните професии и специалности:

  1. Професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“- 13 ученици, от които 3 ученици от 11 „а” клас и 10 ученици от 12 „а” клас;
  2. Професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“- 6 ученици от 10 „б” клас;
  3. Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“- 9 ученици, от които 5 ученици от 10 „в” клас и 4 ученици от 11 „в” клас

Практическото обучение в реална работна среда стартира на 11.01.2022г. и следва да приключи на 25.05.2022г. Общата продължителност на практическото обучение, проведено в реална работна среда е 240 астрономически часа. След успешно приключване на  практиката, един практикуващ ученик следва да получи стипендия в размер на 372 лв.

За провеждане на практическото обучение в реална работна среда ПГОТ “Свети Иван Рилски” има сключени договори с три фирми- обучаващи организации и с шест наставници от фирмите. Фирмите – партньори, с които гимназията работи по проекта са: „Европа-Р” ЕООД, ОП „Столово хранене“, ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95”.