Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ – 2022г.

https://upraktiki.mon.bg/

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage

2022/2023г.

И през учебната 2022/2023 година продължава работата ни по проект „Ученически практики – 2“ . В проекта участват двама учители и двадесет и три ученици.

2021/2022г.

27 ученици от ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – Перник приключиха успешно участието си в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В рамките на проекта учениците от ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – Перник, проведоха практическо обучение на реално работно място с продължителност 240 часа. Те бяха напътствани, подпомагани и ръководени от наставниците си в работодателските организации-партньори като изпълняваха възложените им задачи в реална работна среда.

Всички ученици, приключили успешно практиката си, получиха удостоверение за участие.

СНИМКИ ОТ ВРЪЧВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА
ПО УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ -ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА

СНИМКИ ОТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – СНИМКИ

През учебната 2021/2022 ПГОТ Свети Иван Рилски” – гр.Перник се включи в проект BG05M20P001-2.015-0001 Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Специфичните цели на проекта са: осигуряване на допълнителни възможности 2за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В проекта участват двама учители и двадесет и осем ученици от десети, единайсти и дванайсти клас по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Участниците в стартиралите практики се обучават в следните професии и специалности:

  1. Професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“- 13 ученици, от които 3 ученици от 11 „а” клас и 10 ученици от 12 „а” клас;
  2. Професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“- 6 ученици от 10 „б” клас;
  3. Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“- 9 ученици, от които 5 ученици от 10 „в” клас и 4 ученици от 11 „в” клас

Практическото обучение в реална работна среда стартира на 11.01.2022г. и следва да приключи на 25.05.2022г. Общата продължителност на практическото обучение, проведено в реална работна среда е 240 астрономически часа. След успешно приключване на  практиката, един практикуващ ученик следва да получи стипендия в размер на 372 лв.

За провеждане на практическото обучение в реална работна среда ПГОТ “Свети Иван Рилски” има сключени договори с три фирми- обучаващи организации и с шест наставници от фирмите. Фирмите – партньори, с които гимназията работи по проекта са: „Европа-Р” ЕООД, ОП „Столово хранене“, ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95”.