ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:
І. Съгласно Заповед №РД-31-907/13.09.2017г.  определен поименен състав на обществения съвет за 2017/2018 година:
Председател:Венцислава Богомилова Рангелова
членове:
 1. Светлана Михайлова Станимирова
 2. Весела Димитрова Мирова
– избрани за резервни членове на обществения съвет
 1. Валентина Ефремова Паунчева /12б/
 2. Анита Траянова Маринова /12а/
ІІ. Съгласно Заповед №РД-31-907/13.09.2017г. са избрани:
 1. Росица Симеонова – ст. експерт по ПО в РУО – представител на финансиращия орган в обществения съвет
 2. Елеонора Владимирова –ст.експерт за КПК – определена от РУО като резервен член на ОС, съгласно Заповед № РД-04-172/01.11.2016г.
ІІІ. Съгласно писмо изх.№ 28-00-25/06.12.2016г. от областна администрация гр.Перник като представител на работодателите за член на обществения съвет  е определена :
 1. Таня Иванова Бегова – регионален координатор на „КРИБ Перник“
 2. Кирил Кирилов – резервен член на обществения съвет – управител на „Идеал строй“ ООД
ІV. С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училището са определени следните ученици:
 1. Анна-Мария Милкова Димитрова -11а клас
 2. Петя Красимирова Георгиева -11а клас
 3. Никол Веселинова Стоянова – 11б клас
V. С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет е определена Аделина Пламенова Венчева – представител на училищното настоятелство на ПГОТ „ Св.Ив.Рилски“ и е определена за протоколчик на ОС.