Обучението по БЕЛ – ключ към миналото – портал към бъдещето

28.04.2023г.
Във връзка с
РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ КЪМ МИНАЛОТО ПОРТАЛ КЪМ БЪДЕЩЕТО“
учениците от 11. клас в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ изготвиха табло, озаглавено Диалектите в България (Обучението по БЕЛ – ключ към миналото – портал към бъдещето), на което представиха по-важните диалектолози и езиковеди от миналото до днес.
Изготвена бе и презентация, представяща развитието на различните диалекти в нашата страна от миналото до днес.
Ръководители – учителите по БЕЛ в ПГОТ „Свети Иван Рилски“ – Десислава Александрова и Александрина Стойнева