СПЕЦИАЛНОСТИ

Туристическа анимация
Срок на обучение – 5 години.
ПрофесияАниматор в туризма
Степен на професионална квалификация: IIІ – та
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Посреща и придружава туристите от мястото на пристигане до мястото на настаняване.
 • Организира настаняването на туристите.
 • Подпомага туристите при оформяне на необходимите документи за тяхното пребиваване.
 • Запознава туристите с особеностите и обичаите на страната и/или конкретното населено място.
 • Грижи се за безопасността на туристите по време на тяхното пребиваване.
 • Помага на туристите, а при необходимост и превежда при възникнали проблеми по време на тяхното пребиваване.
 • Придружава туристите при организирани мероприятия, изнася информационни беседи, грижи се за тяхното добро настроение.
 • Запознава туристите с възможностите за развлечения, които не са включени в предварителната програма, но са част от предлаганите от фирмата.
 • По желание на туристите подпомага организирането на мероприятия извън предварителната програма и фирмената оферта.
 • Придружава туристите при отпътуването им от сраната, конкретния курорт или туристически обект.
 • Помага за отстраняване на пречки при допуснати неточности в оформяне на митнически документи.
Кетъринг
Срок на обучение – 5 години.
Професия:  Ресторантьор
Степен на професионална квалификация: IIІ – та
Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:
 • да планират, организират, ръководят и контролират дейностите, свързани с организираното хранене;
 • да познават технологичните процеси, техниката, организацията и управлението при кулинарното и сладкарското производство;
 • да прилагат съвременните маркетингови и рекламни концепции;
 • да осъществяват контрол върху суровини и готова кулинарна и сладкарска продукция;
 • да създават нови продукти в храненето;
 • да прилагат съвременните принципи на здравословното хранене;
 • да стартират собствен бизнес.
 • След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и могат да продължат образованието си във всички ВУЗ.
  Възможна реализация:
  Учениците, завършили специалност „Кетъринг” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Ресторантьор”.
  Завършилите могат да работят:
 • като най-перспек­тивните и търсени специалисти в момента в сферата на ресторан­тьорството и хотелиер­ството;
 • контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особености при различни национални кухни);
 • правят разценка на кулинарната продукция и проучват пазара;
 • организират и провеждат тържества.
Производство на кулинарни изделия и напитки
Срок на обучение – 5 години.
ПрофесияГотвач
Степен на професионална квалификация: IІ– ра
Тази специалност осигурява висококвалифицирани кадри по готварство.
Училището ни притежава модерна материално-техническа база и специалисти, които изграждат кадри с професионални компетенции по професия „Готвач”. В резултат на доброто сътрудничество с много заведения по обществено хранене в града и региона, учениците имат възможност да провеждат производствена си практика в реална производствена среда. Работата по европейски проекти осигурява на учениците с много добри резултати възможност за сертифициране на професионалните им компетенции като резултат от практическо обучение в други страни.
Това е предпоставка и сериозен шанс за завършилите тази специалност да се реализират успешно на пазара на труда.
Възможна реализация:
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: готвач в ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и др.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Участва в производството на готварската продукция под ръководството на главния готвач.
 • Спазва изискванията за количесвтото и качеството на вложените продукти и подправките.
 • Следи за работата на машините, съораженията и състоянието на посудата.
 • Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.
 • След приключване на смяната участва в почистване и подреждане на помещението, оборудването и посудата.
 • Контролира правилното и рационално изразходване на продуктите.
Производство на хляб и хлебни изделия
Срок на обучение – 5 години
Професия:  Хлебар—сладкар
Степен на професионална квалификация: IІ –ра
Оборудваните със съвременни машини, уреди и пособия работилници дават възможност за пълно усвояване на учебния материал. През 5-годишният период на обучение се изучава технология на специалността, машини и съоръжения, суровини и материали, хигиена на производството, здравословни и безопасни условия на труд, приложна декорация, естетика и дизайн, реклама и маркетинг, разширено практическо обучение по технология на производството, естетика, оформление и дизайн и др.
Производствената практика се провежда в подходящи базови обекти – частни производствени фирми – “Сладко и солено”, “Орхидея”. Там учениците имат възможност да участват в производството в реални условия.
Свидетелство за професионална квалификация (втора ) – придобива се пожелание след успешно завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити по: Теория на професията и Практика на професията.
РЕАЛИЗАЦИЯ – успешно завършилите ученици намират добра реализация във всички фирми, свързани с производството на сладкарски изделия. Те са предпочитани от работодателите. Специалностите дават необходимите знания и за развитие на самостоятелен бизнес. Обучението дава възможност и за продължаване на образованието във ВУЗ.
Организация на хотелиерството 
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение. Перспективите за развитието му са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на различни видове хотели и места за настаняване. Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.
Възможна реализация:
Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС – работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги. Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗУЧАВАТ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА  12 КЛАС.
УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В РЕАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ, В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАРНИК, КОЕТО ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО СИ.
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионални компетенции:
 •  могат да разработват конструктивна и технологична  документация за изработване на облекла от текстил;
 •  добиват знания за основните видове шевни машини  за производството на облекло от текстил;
 •  усвояват видовете кроячна и гладачна техника.
  Реализация:
  •  производство на конфекция, облекла по еталон   и поръчка;
  • контролират спазването на технологията на производството;
  •  участват при анализиране на качеството на продукцията;
  •  организират осигуряването на материали, заготовки и детайли;
  •  работа в частни фирми и предприятия, развитие на собствен бизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *